Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Majątek

Majątek Spółki stanowią środki trwałe oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.

Majątek trwały to:

 • grunty własne – o wartości 686,00 zł,
 • budynki i budowle – o wartości 36.202.177,19 zł,
 • urządzenia techniczne i maszyny – o wartości 24.331.920,06 zł,
 • środki transportu – o wartości 979.869,09 zł,
 • pozostałe środki trwałe – o wartości 450.462,66 zł.

W grupie środków trwałych – ruchomych Spółka posiada między innymi:

 • koparko ładowarkę – rok produkcji 2000,
 • spycharkę gąsienicową – rok produkcji 1990,
 • ładowarkę hydrauliczną – rok produkcji 2003,
 • koparkę Liebherr – rok produkcji 2005
 • samochód ciężarowy Iveco – rok produkcji 2006
 • ładowarkę Liebherr - rok produkcji 2010
 • samochody towarowo - osobowe, serwisowe i osobowy – łącznie 8 szt.