Krajowe - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Prawo krajowe

PRZEPISY KRAJOWE

PRZEPIS PRAWNY ŹRÓDŁO
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie   standardów emisyjnych z instalacji Dz. U. Nr 95 z 2011r. poz. 558

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami

Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1562

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów

Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 176

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 308

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalenia kosztów weryfikacji rocznych raportów

Dz. U. z 2006 r. Nr 71, poz. 496

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Dz. U. z 2008 r. Nr 202, poz. 1248

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Dz. U. z 2008 r. Nr 183, poz. 1142

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz.551

Projekt ustawy z dnia 20 grudnia 2011 r. o odnawialnych źródłach energii http://212.160.99.106/docs//2/19349/19352/19353/dokument19334.pdf?lastUpdateDay=12.07.12&lastUpdateHour=7%3A35&userLogged=false&date=Thursday%2C+12+July+2012
Nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z dnia 20.12.2011  http://212.160.99.106/docs//2/19295/19298/19299/dokument19247.pdf?lastUpdateDay=12.07.12&lastUpdateHour=7%3A35&userLogged=false&date=Thursday%2C+12+July+2012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2011 roku w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 Dz. U. z 2011 roku nr 203, poz.1194

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianyc

Dz. U. z 2011 roku nr 122, poz.695

 Polityka energetyczna Polski do roku 2030

 Polityka energetyczna Polski ........