Ekologia

EMISJA DO POWIETRZA

Określenie wielkości zanieczyszczeń wprowadzanych z emitora Ciepłowni Miejskiej w Łomży do atmosfery odbywa się w oparciu o system pomiaru ciągłego emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych odprowadzanych do powietrza, zamontowany na kominie.

ODPADY

Odpady pochodzące z Ciepłowni Miejskiej należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. to odpady paleniskowe w postaci żużli, jak również popiołów lotnych, które są zatrzymywane w urządzeniach odpylających.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Art. 275 Ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są te przedmioty, które z niego korzystają. Wynika z niego zasada „zanieczyszczający płaci”, która jest jedną z naczelnych zasad ekologicznych wykorzystywanych jako narzędzie dbałości o środowisko naturalne.

Skip to content