SPRZEDAŻ ŻUŻLA

Oferujemy do sprzedaży żużel – odpowiedni materiał do utwardzania nawierzchni dróg i placów. 

Zakupu można dokonać w Dziale Zaopatrzenia i Transportu przy ul. Ciepłej 16 w Łomży. Sprzedaż prowadzona jest dla osób fizycznych i osób prawnych nie będących przedsiębiorcami. Na oferowany do sprzedaży żużel posiadamy pozytywną opinię Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie w zakresie przeznaczenia tego materiału do budowy i utwardzania dróg. 

Żużel (mieszanina popiołowo – żużlowa) pod względem prawnym traktowany jest jako odpad, a zatem podlega przepisom związanym z odpadami. Wytwarzanie i obrót tym asortymentem podlega ścisłej ewidencji.

Sprzedaż żużla

Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych nie będących przedsiębiorcą np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp. Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że są wpisani do rejestru prowadzonego przez starostę pod konkretnym numerem oraz, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie:

 • odzysku,
 • zbierania,
 • unieszkodliwiania,
 • transportu

Sprzedaż żużla jest zabroniona osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

Zakupiony żużel, może być używany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem, niwelowaniem dróg, placów i innych nawierzchni i w tym zakresie kupujący podpisze stosowne oświadczenie.

Przewożenie żużla można dokonywać środkiem transportu, którego właściciel posiada zezwolenie na transport żużla i z którym to właścicielem MPEC Sp. z o.o. w Łomży ma zawartą stosowną umowę lub odebrać własnym środkiem transportu np. ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

Żużel jest sprzedawany na podstawie „Karty Przekazania Odpadu”. Pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście w miejscu przekazania odpadu (Łomża, ul. Ciepła 16 – Dział Zaopatrzenia i Transportu ). Przy zakupie żużla w ilości powyżej 1 transportu pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście przy pierwszym transporcie w miejscu przekazania odpadu, a każdy następny transport (odbiór/dostawa) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na kolejnej lub zbiorczej „Karcie Przekazania Odpadu” w dniu i miejscu odbioru/dostawy, pod rygorem zaprzestania dalszych dostaw.

Transport żużla

Transport żużla może być realizowany wyłącznie przez:

 • Środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej kupującej żużel.
 • Podmioty posiadające zezwolenie na transport żużla z którymi MPEC sp. z o.o. w Łomży ma podpisaną umowę na przewożenie odpadów.
 • Samochodem MPEC sp. z o.o. w Łomży
 • W sytuacjach szczególnych inne podmioty posiadające zezwolenie na transport żużla, po uzyskaniu jednorazowej zgody zarządu MPEC sp. z o.o. w Łomży.

Zabrania się załadunku żużla na środki transportu inne niż wymieniono powyżej.

Realizacja zamówień na żużel

Zamówienie dotyczące osób fizycznych może być zrealizowane tylko w przypadku gdy:

 • Zostało podpisane oświadczenie o którym mowa w rozdziale I dotyczące przeznaczenia żużla.
 • Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu”
 • Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.

Zamówienie dotyczące osób i podmiotów  bedących przedsiębiorcami będzie przyjęte gdy:

 • Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” przez osobę upoważnioną do tej czynności.
 • Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.
 • Zostanie przedstawiony oryginał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania żużlem i z niego zostanie sporządzona kserokopia przez pracowników Działu Zaopatrzenia i Transportu.

Ewidencja obrotu żużlem

odstawowym dokumentem ewidencji obrotu żużlem jest „Karta Przekazania Odpadu”. „Kartę Przekazania Odpadu” sporządza się w dwóch egzemplarzach.

 • Egz. nr 1 – dla przekazującego żużel (MPEC sp. z o.o. w Łomży)
 • Egz. nr 2 – dla przyjmującego żużel – kupujący
 • Egz. nr 1 wraz z dokumentem zapłaty przekazywany jest do działu księgowości.

Zakupu można dokonać w godzinach 7.00-15.00

Skip to content