Działania 2004-2006

Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży

Projekt: ,, Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży” realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004-2006:

Priorytetu 2. –               Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Działanie  2.4. –            Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Poddziałanie 2.4.3. –     Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zmniejszenie emisyjności poprzez modernizację i rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży.

EFEKTEM EKOLOGICZNYM PROJEKTU JEST:

  • redukcja emisji SO2 – 40,522 Mg/rok,
  • redukcja emisji tlenków azotu – 7,369 Mg/rok,
  • redukcja emisji tlenku węgla – 41,668 Mg/rok,
  • redukcja emisji pyłu ogółem – 35,507 Mg/rok,
  • redukcja emisji węgla elementarnego – 3,642 Mg/rok.

Koszt całkowity zadania to 6 288 533,33 PLN w tym koszty kwalifikowalne – 5 977 827,65 PLN.

Udział dofinansowania projektu ze środków POIiŚ – 2 534 127,93 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu przewiduje się na dzień 28.03.2008 r.

Skip to content