Pomoc krajowa

Projekt: ,, Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy ” realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. –               Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie  1.6. –            Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Poddziałanie  1.6.1. –   Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt polega na budowie układu wysokosprawnej kogeneracji, na który składają się kocioł parowy o mocy 12,5 MW i turbina 3,0 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa wraz z przyłączeniem instalacji do istniejącej sieci ciepłowniczej,  przygotowaniem układów do rozliczania produkcji energii cieplnej i elektrycznej, dostosowaniem istniejących linii przesyłowych do sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane przedsięwzięcie jest kolejną fazą działań, po rozpoczęciu inwestycji budowy kotła wodnego na paliwo biomasowe, na którą  przyznano dofinansowanie w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie: 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Koszt całkowity zadania to 57 195 000,00 PLN w tym koszty kwalifikowalne – 46 480 000,00 PLN.

Dofinansowanie na realizowanie projektu ze środków POIiŚ – 18 876 922,00PLN.

Pożyczka ze środków NFOŚiGW – 27 603 078,00 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu przewiduje się na dzień 30.09.2023 r.

Skip to content