OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Opłaty za korzystanie ze środowiska są obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa.

Art. 273 ust.1 ustawy – Prawo ochrony środowiska stanowi, że do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są te podmioty, które z niego korzystają. Wynika z niego zasada „zanieczyszczający płaci”, która jest jedną z naczelnych zasad ekologicznych wykorzystywanych jako narzędzie dbałości o środowisko naturalne.

Każde przedsiębiorstwo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to środowisko zanieczyszcza. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ponosi opłaty za:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze spalania paliw: miału węglowego w kotłach węglowych: K-1, K-3, K-4, K-5, zrębki drzewnej w instalacji OZE (kocioł K-6) i instalacji OZE kogeneracyjnej (kocioł K-7), gazu ziemnego i oleju opałowego w kotłowni Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, węgla kamiennego w kotłowni w Czerwonym Borze, w środkach  transportu będących w zasobach Spółki,
  • pobór wód podziemnych: studnie głębinowe zlokalizowane na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży i Czerwonego Boru, dostarczające wodę na cele technologiczne, gospodarcze i socjalno-bytowe,
  • wprowadzanie ścieków do ziemi: z Oczyszczalni Ścieków w Czerwonym Borze.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dokonywane są na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego raz w roku w terminie do 31 marca za rok poprzedni na podstawie sporządzonego przez przedsiębiorstwo sprawozdania.

Pieniądze pozyskane z tytułu opłat zasilają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i są przeznaczane na szeroko pojmowaną jego ochronę. Zanieczyszczając środowisko, paradoksalnie współfinansujemy inwestycje służące poprawie sposobu korzystania z jego zasobów, na przykład budowa systemu odpylania spalin w kotłowni, czy budowa oczyszczalni ścieków na lokalnym terenie.

Pamiętaj !

Administracyjne kary pieniężne – wg. Art. 298 Prawo ochrony środowiska wymierzane są za przekroczenia określone w pozwoleniach: ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska są to kategorie odrębne. Są obowiązkowymi płatnościami za korzystanie wprost z poszczególnych elementów i składników środowiska, np. z powietrza, wody. Stanowią przymusowe publiczno-prawne daniny za korzystanie ze środowiska, które ustawodawca państwowy nakłada na podmioty korzystające ze środowiska, zarówno w celu ograniczania tego korzystania, jak i w celu gromadzenia środków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Skip to content