Działanie 1.1.1.


Projekt: ,, Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa” realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. –              Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Działanie  1.1. –            Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie  1.1.1. –   Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zmniejszenie emisyjności poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie REZULTATÓW będzie:

  1. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 30 583,38 Mg CO2.
  2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE na poziomie 80 209,44 MWht/rok.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie PRODUKTU będzie:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 12,50 MWt.
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 12,50 MWt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt..
  4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt..

Koszt całkowity zadania to 26 777 100,00 PLN w tym koszty kwalifikowalne – 21 750 000,00 PLN.

Udział dofinansowania projektu ze środków POIiŚ – 9 635 814,00 PLN.

Pożyczka ze środków NFOŚiGW – 11 906 250,00 PLN.

Realizacja Projektu przewiduje się na lata 2018-2019.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.01.01-00-0001/17-00 informuję się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych   nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl (mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.(https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Skip to content