PRZYŁĄCZ SIĘ

wnio

Przyłącz się do sieci MPEC Sp. z o.o. w Łomży.


Jeśli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz żeby Twój obiekt został przyłączony do miejskiej sieci cieplnej – pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, a następnie zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Aby tego dokonać należy zgłosić się do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców przy ul. Kopernika 9a.

Sprawdź, dlaczego warto przyłączyć się do miejskiej sieci MPEC

Dostarczamy energię cieplną dla 75% Łomży i ogrzewa ok. 85% powierzchni mieszkalnej. Naszymi odbiorcami są: spółdzielnie mieszkaniowe, MPGKiM, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, instytucje publiczne, przemysł i rzemiosło.

Odbiorcy prywatni

Tytuł prawny do obiektu tzn. każde uprawnienie do władania obiektem (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa)

Pozostali odbiorcy

Tytuł prawny do obiektu; wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności, czy dokument umowa spółki cywilnej (w przypadku takiej spółki); nr NIP.

Krok po kroku

Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytaj o możliwości

Wyślij zapytanie o możliwość podłączenia budynku do sieci

Uzyskaj potwierdzenie

Potwierdzimy możliwość przyłączenia

Złóż wniosek

Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny

Otrzymaj warunki techniczne

Wydamy warunki techniczne

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tylko uzyskaniem informacji o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej, prosimy o złożenie wniosku w formie zapytania z podaniem danych wnioskodawcy, adresu obiektu i nr geodezyjnego działki. Należy jednak pamiętać, że warunki techniczne przyłączenia obiektu do miejskiej sieci wydawane są wyłącznie po złożeniu w MPEC wniosku  (pobierz: wniosek WNw-1 o wydanie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej ) Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową na adres: MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Kopernika 9a, 18-400 Łomża

MPEC Sp. z o.o. w Łomży w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wymaganymi dokumentami określi warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne na okres 2 lat. Wydanie przez MPEC warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie przedsiębiorstwa.
Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa winna być zawarta na co najmniej 12 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

Więcej informacji dotyczących uzyskania warunków technicznych można uzyskać pod nr telefonu: 504 769 637 , 504 769 409

Zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci

Zapytaj o możliwości

Wyślij deklarację przyłączenia obiektu do sieci

Przygotuj dokumenty

Opracuj oraz uzgodnij dokumentację

Uzyskaj decyzję

Uzyskaj decyzję umożliwiającą realizację zadania (zakres i podział kompetencji zależy od warunków przyłączenia – taryfowe lub pozataryfowe)

Zawrzyj umowę

Zawarcie umowy o przyłączenie.

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży  warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem (pobierz: Wniosek o przyłączenie do msc-Lomza) o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci podając planowany termin dostawy ciepła. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (MPEC Sp. z o.o. w Łomży ul. Kopernika 9A 18-400 Łomża) co najmniej na 12 miesięcy przed planowanym terminem uruchomienia dostawy ciepła.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC, w ciągu 21 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC Sp. z o.o. w Łomży w planowane przedsięwzięcie. Jeśli przyłączenie będzie na warunkach pozataryfowych przedstawimy Państwu ofertę w jakim stopniu MPEC Sp. z o.o. w Łomży sfinansuje wykonanie przyłącza cieplnego.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia (pobierz: wzór umowy przyłączeniowej) Obejmuje w szczególności następujące kwestie: opłatę przyłączeniową, wykonanie projektu technicznego przyłącza sieci cieplnej,  uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza) po wcześniejszym wystawieniu przez Państwa pełnomocnictwa, ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie przyłącza cieplnego zgodnie z projektem technicznym do Państwa obiektu.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową: MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Kopernika 9a, 18-400 Łomża

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy przyłączeniowej można uzyskać pod nr telefonu: 504 769 637 , 504 769 409

Przyłączenie do miejskiej sieci

Przyłączenie do sieci miejskiej

Strony realizują postanowienia umowy wskutek czego następuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zawarcie umowy kompleksowej o przyłączenie do sieci

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek o zawarcie umowy na dostawę ciepła (pobierz: Zlecenie na dostawę ciepła i zawarcie umowy)

Podpisz umowę

Podpisz umowę na dostawę ciepła (pobierz: Wzór umowa na dostawę ciepła)

Po podpisaniu umowy o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej i zrealizowaniu inwestycji ( wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego oraz dokonaniu jego odbioru (pobierz: Odbiór węzła) należy zgłosić się ponownie do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców w celu podpisania projektu umowy na dostawę ciepła (pobierz: wzór umowa na dostawę ciepła). Podpisanie ww. umowy oraz zlecenia na rozpoczęcie dostawy ciepła stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży dostawy ciepła do Twojego budynku.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy na dostawę ciepła można uzyskać pod nr telefonu: 504 769 417, 504 769 409

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. w Łomży, która stanowi zbiór cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposoby dokonywania obciążeń za dostarczone ciepło.

MPEC Sp. z o.o. w Łomży w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła następujące rodzaje opłat:

Opłata zmienna, stanowiąca iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym, zmierzonego urządzeniem pomiarowym (ciepłomierzem) zainstalowanym w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wynikającej z cen taryfy dla ciepła, składająca się z:

  • opłaty za energię cieplną,
  • opłaty za usługi przesyłowe.

Roczna opłata stała, płatna w 12 miesięcznych ratach, składająca się z:

  • opłaty za moc zamówioną, wynikającej z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej,
  • opłaty za usługi przesyłowe, wynikającą z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej.

O wprowadzeniu zmiany cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie nowych cen i stawek opłat.

Reklamacje dotyczące wystawionych za ciepło faktur bądź zakłócenia w dostawie ciepła należy zgłaszać w Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców.

Szanowni Państwo, Dbając o zadowolenie naszych Klientów, pracownicy MPEC Sp. z o.o. w Łomży na każdym etapie postępowania, gotowi są spotkać się z Państwem by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i bezpłatnie pomóc w załatwieniu formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wystarczy tylko zadzwonić na wskazane telefony.

Skip to content