ODPADY

Odpady pochodzące z Ciepłowni Miejskiej należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. to odpady paleniskowe w postaci żużli, jak również popiołów lotnych, które są zatrzymywane w urządzeniach odpylających.

To mieszanina różnych tlenków nieorganicznych, w większości: krzemionki, tlenku glinu i tlenku żelaza, które nie uległy przemianie podczas spalania w kotle. Mimo, że jest to odpad powstający w procesie produkcji ciepła, to nie jest on zaliczany do kategorii odpadów niebezpiecznych, co potwierdzają także badania zlecane przez przedsiębiorstwo.

Co robić z takimi odpadami? To pytanie zadaje sobie większość Ciepłowni w Polsce opartych na węglu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. przyjęło procedurę odzysku odpadów paleniskowych polegającą na możliwości powtórnego ich wykorzystania, w takich sferach gospodarczych jak utwardzanie nawierzchni drogowych i placów, niwelacja terenów, na podsypki drogowe, w sposób, który uniemożliwi ich dalsze pylenie. Z powodzeniem mogą być użyte do budowy w obiektach budowlanych naziemnych typu tunele i nasypy kolejowe, bądź też wykorzystane jako domieszka w procesie produkcji materiałów budowlanych, przykładowo kostki brukowej.

Żużel produkowany przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży jest odbierany bezpośrednio z placu Ciepłowni przez okoliczne gminy i osoby fizyczne w ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na własne potrzeby, zgodnie z określonymi wymaganiami przewidzianymi przez prawo.

Skip to content