Działanie 1.6.1.

Projekt: ,, Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy ” realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. –               Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie  1.6. –            Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Poddziałanie  1.6.1. –   Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zmniejszenie emisyjności poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z OZE.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie REZULTATÓW będzie:

  1. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) o 49 005,65 Mg CO2.
  2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 313 180,84 GJ/rok.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie PRODUKTU będzie:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 12,50 MW.
  2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji z OZE- 1 szt..
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt..

Koszt całkowity zadania to 65 567 202,42 PLN w tym koszty kwalifikowalne – 46 480 000,00 PLN.

Dofinansowanie na realizowanie projektu ze środków POIiŚ – 18 876 922,00 PLN.

Pożyczka ze środków NFOŚiGW – 35 975 280,42 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu przewiduje się na dzień 30.09.2023 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.06.01-00-0029/18-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl (mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.(https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Skip to content