EMISJA DO POWIETRZA

Potrzeba reagowania na problem pogarszania się stanu środowiska oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką i działaniami w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

W dok. Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP) zostały określone obszary i kierunki działań w szeroko pojmowanym środowisku i wskazano sposoby urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie do przepisów wykonawczych prawa krajowego wiele zasad ekologicznych. Polityka ekologiczna do energetyki odnosi się w kontekście jakości powietrza, a w PEP są zapisy mówiące o zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja zanieczyszczeń to wprowadzanie różnego typu szkodliwych substancji do powietrza. W zależności od punktu wprowadzania zanieczyszczeń można wyróżnić emisję niską i emisję wysoką. Emisja wysoka zanieczyszczeń do powietrza, która powstaje podczas eksploatacji kotłów ciepłowni nie ma istotnego wpływu na zanieczyszczenie środowiska lokalnego, to znaczy na „niską emisję”, którą wywołują w naszym mieście instalacje gospodarstw domowych i transport kołowy, ponieważ komin w Ciepłowni Miejskiej w Łomży jest wysoki (150m) i rozprzestrzenia zanieczyszczenia pyłowo-gazowe na odległość do 4200 metrów wokół komina. Najprostszym wskaźnikiem czystości spalin jest kolor dymu, z komina MPEC-u jest biały, bo jego głównym składnikiem jest para wodna, natomiast dym z wielu domowych palenisk jest ciemny, a nawet czarny, co świadczy o wysokim stężeniu pyłu w spalinach.

zajcOkreślenie wielkości zanieczyszeń wprowadzanych z emitora Ciepłowni Miejskiej w Łomży do atmosfery odbywa się w oparciu o system pomiaru ciągłego emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych odprowadzanych do powietrza, zamontowany na kominie. Na podstawie zmierzonych wielkości zanieczyszczeń i zarejestrowanych danych z każdej minuty pomiaru, dzięki zintegrowanemu z systemem pracy Ciepłowni SCADA oprogramowaniu, potwierdzone jest nieprzekraczanie standardów emisyjnych określonych dla kotłów w pozwoleniu zintegrowanym i MPEC Sp. z o.o. w Łomży wnosi należną opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za wyemitowane wielkości pyłu i gazów: dwutlenku siarki, tlenu węgla i dwutlenku azotu.

Skip to content