Archiwa: Obsługa klienta

Kto się podszywa pod Wody Polskie?

Strona w przygotowaniu

W Czerwonym Borze, otoczonym pięknymi lasami, nasza oczyszczalnia ścieków chroni przyrodę, tworząc harmonię między człowiekiem a naturą.

Strona w przygotowaniu.

(więcej…)

Wszystkim z Państwa ceniącym czas, komfort, ekologię, bezpieczeństwo oferujemy najbardziej przyjazny sposób na ogrzewanie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dostarcza energię cieplną dla 75% Łomży i ogrzewa ok. 85% powierzchni mieszkalnej. Odbiorcami ciepła są: spółdzielnie mieszkaniowe, MPGKiM, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, instytucje publiczne, przemysł i rzemiosło.

Sieć ciepłownicza to ponad 76km rurociągów ciepłowniczych wysoko- parametrowych, w tym ponad 76% rurociągów wykonanych jest w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Przetworzenie wysokich parametrów nośnika ciepła na takie jakie są w instalacjach odbiorczych zachodzi w ponad 800 węzłach cieplnych. Zdecydowana większość z nich to nowoczesne urządzenia wyposażone w najwyższej klasy automatykę.

Nowoczesność

 • Praca Ciepłowni Miejskiej jest na bieżąco kontrolowana systemem komputerowym.
 • Praca węzłów cieplnych znajduje się pod stałą kontrolą systemu monitoringu, który śledzi i steruje parametrami poszczególnych urządzeń. Zmiana temperatury zewnętrznej automatycznie przekłada się na zmianę parametrów pracy węzła. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych warunków klimatycznych w ogrzewanych pomieszczeniach i minimalizacja kosztów ciepła.
 • System telemetrii i łączność radiowa.
 • Sieci cieplne w technologii rur preizolowanych.

Ekonomia

 • Prawie trzykrotnie niższe koszty niż przy ogrzewaniu olejowym.
 • Oszczędność powierzchni użytkowej – dla domu jednorodzinnego to dodatkowe ok. 6m2 powierzchni.

Komfort

 • Indywidualne dostosowanie parametrów pracy węzłów do potrzeb i wymagań każdego z odbiorców.
 • Bezobsługowa, cicha praca urządzeń.
 • Dyskretny odczyt liczników

Ekologia

 • Skład spalin powstających w procesie spalania paliwa monitorowany jest za pomocą systemu ciągłego pomiaru emisji spalin.
 • Urządzenia odpylające o wysokiej sprawności w układach dwu i trójstopniowych.

Bezpieczeństwo

 • Pewność i niezawodność dostaw.
 • Brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem lub wybuchem.
 • Pogotowie ciepłownicze 24h.

Jak przyłączyć się do sieci miejskiej?

Sprawdź co należy zrobić, aby dołączyć do odbiorców ciepła miejskiej sieci MPEC w Łomży

Oferujemy do sprzedaży żużel – odpowiedni materiał do utwardzania nawierzchni dróg i placów. 

Zakupu można dokonać w Dziale Zaopatrzenia i Transportu przy ul. Ciepłej 16 w Łomży. Sprzedaż prowadzona jest dla osób fizycznych i osób prawnych nie będących przedsiębiorcami. Na oferowany do sprzedaży żużel posiadamy pozytywną opinię Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie w zakresie przeznaczenia tego materiału do budowy i utwardzania dróg. 

Żużel (mieszanina popiołowo – żużlowa) pod względem prawnym traktowany jest jako odpad, a zatem podlega przepisom związanym z odpadami. Wytwarzanie i obrót tym asortymentem podlega ścisłej ewidencji.

Sprzedaż żużla

Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych nie będących przedsiębiorcą np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp. Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że są wpisani do rejestru prowadzonego przez starostę pod konkretnym numerem oraz, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie:

 • odzysku,
 • zbierania,
 • unieszkodliwiania,
 • transportu

Sprzedaż żużla jest zabroniona osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

Zakupiony żużel, może być używany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem, niwelowaniem dróg, placów i innych nawierzchni i w tym zakresie kupujący podpisze stosowne oświadczenie.

Przewożenie żużla można dokonywać środkiem transportu, którego właściciel posiada zezwolenie na transport żużla i z którym to właścicielem MPEC Sp. z o.o. w Łomży ma zawartą stosowną umowę lub odebrać własnym środkiem transportu np. ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

Żużel jest sprzedawany na podstawie „Karty Przekazania Odpadu”. Pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście w miejscu przekazania odpadu (Łomża, ul. Ciepła 16 – Dział Zaopatrzenia i Transportu ). Przy zakupie żużla w ilości powyżej 1 transportu pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście przy pierwszym transporcie w miejscu przekazania odpadu, a każdy następny transport (odbiór/dostawa) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na kolejnej lub zbiorczej „Karcie Przekazania Odpadu” w dniu i miejscu odbioru/dostawy, pod rygorem zaprzestania dalszych dostaw.

Transport żużla

Transport żużla może być realizowany wyłącznie przez:

 • Środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej kupującej żużel.
 • Podmioty posiadające zezwolenie na transport żużla z którymi MPEC sp. z o.o. w Łomży ma podpisaną umowę na przewożenie odpadów.
 • Samochodem MPEC sp. z o.o. w Łomży
 • W sytuacjach szczególnych inne podmioty posiadające zezwolenie na transport żużla, po uzyskaniu jednorazowej zgody zarządu MPEC sp. z o.o. w Łomży.

Zabrania się załadunku żużla na środki transportu inne niż wymieniono powyżej.

Realizacja zamówień na żużel

Zamówienie dotyczące osób fizycznych może być zrealizowane tylko w przypadku gdy:

 • Zostało podpisane oświadczenie o którym mowa w rozdziale I dotyczące przeznaczenia żużla.
 • Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu”
 • Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.

Zamówienie dotyczące osób i podmiotów  bedących przedsiębiorcami będzie przyjęte gdy:

 • Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” przez osobę upoważnioną do tej czynności.
 • Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.
 • Zostanie przedstawiony oryginał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania żużlem i z niego zostanie sporządzona kserokopia przez pracowników Działu Zaopatrzenia i Transportu.

Ewidencja obrotu żużlem

odstawowym dokumentem ewidencji obrotu żużlem jest „Karta Przekazania Odpadu”. „Kartę Przekazania Odpadu” sporządza się w dwóch egzemplarzach.

 • Egz. nr 1 – dla przekazującego żużel (MPEC sp. z o.o. w Łomży)
 • Egz. nr 2 – dla przyjmującego żużel – kupujący
 • Egz. nr 1 wraz z dokumentem zapłaty przekazywany jest do działu księgowości.

Zakupu można dokonać w godzinach 7.00-15.00

Informacja o bieżących przerwach w dostawie naszych usług oraz bieżących awariach.

Brak awarii. Wszystko działa jak należy!

wnio

Przyłącz się do sieci MPEC Sp. z o.o. w Łomży.


Jeśli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz żeby Twój obiekt został przyłączony do miejskiej sieci cieplnej – pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, a następnie zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Aby tego dokonać należy zgłosić się do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców przy ul. Kopernika 9a.

Sprawdź, dlaczego warto przyłączyć się do miejskiej sieci MPEC

Dostarczamy energię cieplną dla 75% Łomży i ogrzewa ok. 85% powierzchni mieszkalnej. Naszymi odbiorcami są: spółdzielnie mieszkaniowe, MPGKiM, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, instytucje publiczne, przemysł i rzemiosło.

Odbiorcy prywatni

Tytuł prawny do obiektu tzn. każde uprawnienie do władania obiektem (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa)

Pozostali odbiorcy

Tytuł prawny do obiektu; wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności, czy dokument umowa spółki cywilnej (w przypadku takiej spółki); nr NIP.

Krok po kroku

Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytaj o możliwości

Wyślij zapytanie o możliwość podłączenia budynku do sieci

Uzyskaj potwierdzenie

Potwierdzimy możliwość przyłączenia

Złóż wniosek

Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny

Otrzymaj warunki techniczne

Wydamy warunki techniczne

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tylko uzyskaniem informacji o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej, prosimy o złożenie wniosku w formie zapytania z podaniem danych wnioskodawcy, adresu obiektu i nr geodezyjnego działki. Należy jednak pamiętać, że warunki techniczne przyłączenia obiektu do miejskiej sieci wydawane są wyłącznie po złożeniu w MPEC wniosku  (pobierz: wniosek WNw-1 o wydanie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej ) Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową na adres: MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Kopernika 9a, 18-400 Łomża

MPEC Sp. z o.o. w Łomży w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wymaganymi dokumentami określi warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne na okres 2 lat. Wydanie przez MPEC warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie przedsiębiorstwa.
Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa winna być zawarta na co najmniej 12 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

Więcej informacji dotyczących uzyskania warunków technicznych można uzyskać pod nr telefonu: 504 769 637 , 504 769 409

Zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci

Zapytaj o możliwości

Wyślij deklarację przyłączenia obiektu do sieci

Przygotuj dokumenty

Opracuj oraz uzgodnij dokumentację

Uzyskaj decyzję

Uzyskaj decyzję umożliwiającą realizację zadania (zakres i podział kompetencji zależy od warunków przyłączenia – taryfowe lub pozataryfowe)

Zawrzyj umowę

Zawarcie umowy o przyłączenie.

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży  warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem (pobierz: Wniosek o przyłączenie do msc-Lomza) o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci podając planowany termin dostawy ciepła. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (MPEC Sp. z o.o. w Łomży ul. Kopernika 9A 18-400 Łomża) co najmniej na 12 miesięcy przed planowanym terminem uruchomienia dostawy ciepła.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC, w ciągu 21 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC Sp. z o.o. w Łomży w planowane przedsięwzięcie. Jeśli przyłączenie będzie na warunkach pozataryfowych przedstawimy Państwu ofertę w jakim stopniu MPEC Sp. z o.o. w Łomży sfinansuje wykonanie przyłącza cieplnego.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia (pobierz: wzór umowy przyłączeniowej) Obejmuje w szczególności następujące kwestie: opłatę przyłączeniową, wykonanie projektu technicznego przyłącza sieci cieplnej,  uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza) po wcześniejszym wystawieniu przez Państwa pełnomocnictwa, ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie przyłącza cieplnego zgodnie z projektem technicznym do Państwa obiektu.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową: MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Kopernika 9a, 18-400 Łomża

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy przyłączeniowej można uzyskać pod nr telefonu: 504 769 637 , 504 769 409

Przyłączenie do miejskiej sieci

Przyłączenie do sieci miejskiej

Strony realizują postanowienia umowy wskutek czego następuje przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zawarcie umowy kompleksowej o przyłączenie do sieci

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek o zawarcie umowy na dostawę ciepła (pobierz: Zlecenie na dostawę ciepła i zawarcie umowy)

Podpisz umowę

Podpisz umowę na dostawę ciepła (pobierz: Wzór umowa na dostawę ciepła)

Po podpisaniu umowy o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej i zrealizowaniu inwestycji ( wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego oraz dokonaniu jego odbioru (pobierz: Odbiór węzła) należy zgłosić się ponownie do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców w celu podpisania projektu umowy na dostawę ciepła (pobierz: wzór umowa na dostawę ciepła). Podpisanie ww. umowy oraz zlecenia na rozpoczęcie dostawy ciepła stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży dostawy ciepła do Twojego budynku.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy na dostawę ciepła można uzyskać pod nr telefonu: 504 769 417, 504 769 409

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. w Łomży, która stanowi zbiór cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposoby dokonywania obciążeń za dostarczone ciepło.

MPEC Sp. z o.o. w Łomży w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła następujące rodzaje opłat:

Opłata zmienna, stanowiąca iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym, zmierzonego urządzeniem pomiarowym (ciepłomierzem) zainstalowanym w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wynikającej z cen taryfy dla ciepła, składająca się z:

 • opłaty za energię cieplną,
 • opłaty za usługi przesyłowe.

Roczna opłata stała, płatna w 12 miesięcznych ratach, składająca się z:

 • opłaty za moc zamówioną, wynikającej z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej,
 • opłaty za usługi przesyłowe, wynikającą z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej.

O wprowadzeniu zmiany cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie nowych cen i stawek opłat.

Reklamacje dotyczące wystawionych za ciepło faktur bądź zakłócenia w dostawie ciepła należy zgłaszać w Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców.

Szanowni Państwo, Dbając o zadowolenie naszych Klientów, pracownicy MPEC Sp. z o.o. w Łomży na każdym etapie postępowania, gotowi są spotkać się z Państwem by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i bezpłatnie pomóc w załatwieniu formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wystarczy tylko zadzwonić na wskazane telefony.

W RAZIE AWARII

W przypadku wystąpienia awarii wejdź, poznaj szczegóły oraz kolejne kroki postępowania w zaistniałej sytuacji.

Gdy wystąpi brak zasilania w ciepło lub w ciepłą wodę należy skontaktować się z Pogotowiem Ciepłowniczym, które mieści się przy ulicy Pięknej 9 w Łomży.

Telefony funkcjonują w sezonie grzewczym całodobowo. Poza sezonem grzewczym, w godzinach od 7.00 do 15.00 również w soboty i niedziele.

W przypadku gdy serwisanci są poza siedzibą i nie odbierają telefonu

W  przypadku gdy serwisanci są poza siedzibą i nie odbierają telefonu prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce oraz przekazanie zgłoszenia Dyspozytorowi Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Ciepłej 16 w Łomży.

Awaria poza sezonem grzewczym od 15.00 do 20.00

W przypadku awarii, która wystąpi poza sezonem grzewczym w godz. od 15.00 do 20.00 zgłoszenia prosimy kierować do Dyżurnego Pogotowia Ciepłowniczego.

Awaria poza sezonem grzewczym od 20.00 do 7.00

W przypadku awarii, które wystąpią poza sezonem grzewczym w godz. od 20.00 do 7.00 zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytora Ciepłowni Miejskiej.

W zależności od rangi zgłaszanego problemu Dyspozytor przekaże informację odpowiednim służbom, włączając w to przedstawicieli Kierownictwa i Zarządu Spółki.

Prosimy o nieingerowanie w układy sterowania węzłów cieplnych do czasu przybycia służb technicznych MPEC. Nieprofesjonalne próby ingerencji w automatykę w znaczący sposób utrudniają diagnostykę usterki i w efekcie prowadzą do wydłużenia czasu naprawy niesprawnego urządzenia.

Skip to content