Instalacja OZE – kocioł wodny (K-6)

Źródła finansowania Inwestycji

 • Udział w konkursie NFOŚiGW nr POIS/1.1.1/1/2016 dla Poddziałania 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Projekt pod nazwą „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.
inwestycja 1 dofinansowanie

Cele projektu:

 • Dywersyfikacja paliw gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne,
 • Dostosowanie procesów technologicznych Ciepłowni Miejskiej do obowiązujących i przyszłych wymogów ochrony środowiska,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez Ciepłownię Miejską, zastępując miał węglowy odnawialnym źródłem energii w postaci biomasy (biomasy leśnej),
 • Zmniejszenie kosztów spółki w zakresie opłat za uprawnienia do emisji CO2.

Główne elementy Inwestycji:

 • Kocioł wodny o mocy 12,5 MWt,
 • Palenisko z rusztem schodkowym o mocy w paliwie 14,9 MW wyposażone w zasobnik retencyjny biomasy,
 • Układ odzysku ciepła ze spalin (ekonomizer kondensacyjny) o mocy 2,4 MW,
 • Układ podawania paliwa oparty ruchomą podłogę i przenośniki zgrzebłowe paliwa,
 • Instalacja odprowadzania i oczyszczania spalin – wentylator wyciągowy, Elektrofiltr, kanały spalin, komin,
 • Instalacja rurociągów technologicznych: rurociągi wodne, układ pompowy,
 • Instalacje około-kotłowe: sprężonego powietrza, chłodzenia paleniska, hydrauliczna, odprowadzania popiołu i żużla
 • Plac składowy biomasy o powierzchni 1980m2,
 • Budynek ruchomej podłogi,
 • Instalacje i sieci sanitarne, grzewczo-wentylacyjne, elektryczne, oświetlenia, AKPiA
DCIM100MEDIADJI_0554.JPG
Kocioł 1

Kocioł wodny

 • Moc – 12,5 MW,
 • Model – VHB 12 500,
 • Typ – 3-ciągowy kocioł grzewczy wody  – pierwszy ciąg stanowi płomienica, ciągi 2 i 3 to płomieniówki

Korpus kotła jest zbudowany z sekcji wodnej oraz powierzchni grzewczych. Produkty spalania przemieszczają się wewnątrz płomieniówek, obieg wody grzewczej odbywa się po zewnętrznej stronie tych przewodów.

Palenisko 3

Palenisko

Palenisko wyposażone jest w wentylatory powietrza pierwotnego, wtórnego i wentylator recyrkulacji spalin podający spaliny do komory spalania oraz komplet czujników monitorujących proces spalania.

Posiada ono również zasobnik retencyjny z hydraulicznymi popychaczami  biomasy do paleniska. Zasobnik zapewnia 15 minutową retencję paliwa do paleniska.

Ekonomizer 1

Ekonomizer Kondensacyjny

Zadaniem Ekonomizera jest produkcja energii cieplnej poprzez wykorzystanie resztkowego ciepła zawartego w spalinach. Ciepło to jest przekazywane wodzie powrotnej z sieci ciepłowniczej. Sama wymiana ciepła odbywa się bezpośrednio (spaliny – woda grzewcza) bez użycia pośrednich wymienników ciepła.

W zależności od kombinacji warunków, możliwe jest uzyskanie wzrostu mocy całej instalacji rzędu 15-30% bez spalania dodatkowego paliwa.

Ekonomizer wyposażony jest w dedykowany układ neutralizacji kondensatu.

DCIM100MEDIADJI_0544.JPG

Układ podawania paliwa

Pierwszym elementem w układzie podawania paliwa składa jest ruchoma podłoga która jest podzielona na dwie części – jedna składa się z 4 a druga z 6 sekcji.

Powierzchnia czynna części 6 sekcyjnej wynosi 87,95 m2 a części 4 sekcyjnej 58,96 m2. Ma to pozwolić na utrzymanie retencji na ruchomej podłodze na okres 24 godzin pracy kotła.

Drugim elementem układu podawania paliwa jest zgrzebłowy przenośnik paliwa. Składa się on z trzech sekcji: poziomej (w budynku podajnika), skośnej pod kątem 45o prowadzącej do przesypu oraz ponownie poziomej od przesypu do zasobnika.

Plac składowy biomasy 2

Plac składowania biomasy

Plac składowania biomasy został wykonany jako częściowo zadaszony boks ze ścianami żelbetowymi. Ma on zapewnić retencję na okres 10 dni pracy Instalacji.

Dane liczbowe magazynu:

 • Powierzchnia zabudowy placu składowego biomasy: 2045,60 m2
 • Powierzchnia użytkowa placu składowego biomasy: 1960,50 m2
 • Szerokość: 36,90 m
 • Długość: 55,50 m
Plac składowy biomasy 2

Plac składowania biomasy

Plac składowania biomasy został wykonany jako częściowo zadaszony boks ze ścianami żelbetowymi. Ma on zapewnić retencję na okres 10 dni pracy Instalacji.

Dane liczbowe magazynu:

 • Powierzchnia zabudowy placu składowego biomasy: 2045,60 m2
 • Powierzchnia użytkowa placu składowego biomasy: 1960,50 m2
 • Szerokość: 36,90 m
 • Długość: 55,50 m
Elektrofiltr i kanały spalin
Wentylator wyciągowy spalin
Komin
Układ chłodzenia ramy paleniska
Przenośniki popiołu
Pompownia
Instalacja sprężonego powietrza
Pompy gorącego zmieszania

Efekty pracy Instalacji

Instalacja spełnia standardy emisyjne określone w Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów bez montażu dodatkowych instalacji w zakresie odazotowywania i odsiarczania.

Instalacja bez problemu pozwoliła na wypełnienie wskaźników rezultatu w zakresie produkcji energii cieplne i rocznej redukcji emisji CO2.

Co więcej, produkcja energii cieplnej z instalacji biomasowej przekroczyła 50% udziału w całkowitej energii wyprodukowanej przez Ciepłownię Miejską. Dzięki czemu instalacja energetycznego spalania MPEC Sp. z o.o. w Łomży stała się efektywna energetycznie.

Wskaźniki rezultatu

Produkcja energii cieplnej [GJ/rok]
Roczna redukcji emisji [MgCO2 /rok]

Zakładana

288 754

Rzeczywista

>350 000

Zakładana

28344,20

Rzeczywista

>34 000

Skip to content