Archiwa: Działalność

W dniu 18.08.2020r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym, tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. a Wykonawcą, tj. ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna.

W dniu 15.12.2022r. miało miejsce podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzającego prawidłowość wykonania zamówienia i odbiór całości robót. Stanowiło to zakończenie Etapu II rozbudowy Ciepłowni Miejskiej w Łomży, a zarazem było oficjalnym przekazaniem wybudowanej instalacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

W dniu 21.10.2022r. w naszej Ciepłowni Miejskiej po raz został wyprodukowny prąd elektryczny.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, zwana też kogeneracją, to sposób na wytwarzanie energii elektrycznej, podczas którego w pożyteczny sposób wykorzystywane jest również ciepło powstające w trakcie takiego procesu. W ten sposób osiągamy bardzo dużą efektywność w wykorzystaniu zawartej w paliwie energii. Dzięki temu procesowi jednocześnie minimalizujemy straty, które powstają w tradycyjnych procesach wytwarzania energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie „ciepła odpadowego” w procesie łączonej produkcji energii elektrycznej i ciepła pozwoli zaoszczędzić nawet do 70% energii zawartej w paliwie, w odróżnieniu od procesu oddzielnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Ogólna zasada działania nowej instalacji

W kotle parowym w wyniku spalenia biomasy wytworzona jest para wodna, która wchodzi do turbiny parowej, gdzie energia zawarta w parze wodnej zostaje zamieniona na energię mechaniczną wirnika, która jest przekazywana za pomocą przekładni do generatora, w którym następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną. Energia cieplna wytworzona w kotle, która powstaje jako ciepło odpadowe, wykorzystywana jest do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania instalacji technologicznych.

O nas

CIEPŁOWNIA MIEJSKA W ŁOMŻY

Ciepłownia zawodowa zlokalizowana przy ulicy Ciepłej 16 w Łomży to główne źródło produkcji i dostarczania ciepła dla potrzeb miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Łomża.

W bezpośrednim sąsiedztwie ciepłowni nie ma zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej. Najbliższa zabudowa mieszkalna, jednorodzinna,  występuje w odległości powyżej 550 m od obiektu (w kierunku północno – wschodnim), wysokie budynki mieszkalne wielokondygnacyjne znajdują się ok. 600 m w kierunku południowo – wschodnim. W odległości około 4 000 m przebiega  granica Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Od strony północnej i zachodniej  otaczają ciepłownię częściowo pola uprawne i tereny nieużytków przeznaczone pod przyszłe inwestycje. W odległości ok. 700 m w linii prostej w kierunku zachodnim przepływa rzeka Łomżyczka.

617x411xkociol.jpg.pagespeed.ic.WcjSjNmgWU

Instalacja energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży od początku swego istnienia  jest eksploatowana w celu wytwarzania ciepła  użytkowego dla odbiorców komunalnych Miasta Łomża i obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo produkowana jest energia elektryczna w układzie kogeneracyjnym, przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego. Instalacja w chwili obecnej posiada dwa opomiarowane wyprowadzenia do głównej sieci magistralnej (komora K-0), które gwarantują ciągłość w dostawie ciepła.

Poniżej znajduje się uproszczony schemat tej instalacji. Kliknij obrazek, aby powiększyć:

Instalacja energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży to trzy różne instalacje o łącznej mocy  zainstalowanej   155  MW.

Charakterystyka źródeł ciepła:

Charakterystyka źródeł ciepła

Objaśnienia:

a) moc znamionowa zgodna z obowiązującą koncesją na wytwarzanie ciepła,

b) instalacje OZE wyposażone są w układy odzysku ciepła ze spalin o wydajności:

 • instalacja K – 6   –   ekonomizer CEB 3000 o wydajności 2,4 MW
 • instalacja K – 7    –  ekonomizer model 2123 o wydajności 3,5 MW.

Wszystkie nasze kotły wyposażone są w urządzenia oczyszczania spalin:

Wszystkie kotły mogą pracować jednocześnie, w zależności od wielkości zapotrzebowania na ciepło. Źródła biomasowe pracują jako podstawowe, natomiast źródła węglowe, stanowią rezerwę i są uruchamiane zasadniczo w okresie sezonu grzewczego.

Pobór wody na potrzeby własne ( technologiczne, socjalne) odbywa się z własnego ujęcia złożonego z dwóch  studni głębinowych Nr 1 i 2 o głębokości odpowiednio 81,0 m  i  71,0 m.  Dopuszczalny dobowy średni pobór wody to 160 m3/dobę.

Ścieki technologiczne i socjalno-bytowe  odprowadzane są do  kanalizacji miejskiej. (więcej…)

Informacje o ciepłowni

Ciepłownia Miejska w Łomży jest instalacją energetycznego spalania uruchomioną w grudniu 1979r.  zaliczaną do grupy ciepłownie zawodowe. Głównym zadaniem Ciepłowni jest produkcja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Łomży.
Ciepło jest wytwarzane w procesie spalania miału węglowego i zrębek drzewnych w 5 kotłach wodnych – 4 z nich to kotły węglowe a jeden to kocioł biomasowy, o różnej wydajności cieplnej oraz zróżnicowanych parametrach eksploatacyjnych. Produkt – ciepło po uwzględnieniu potrzeb własnych obiektu (cele technologiczne instalacji, centralne ogrzewanie budynków na terenie ciepłowni i zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową), jest dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej.

DCIM100MEDIADJI_0554.JPG
kominy

Modernizacja źródła ciepła

W ostatnich latach MPEC Sp. z o.o. w Łomży rozpoczęło działania w zakresie modernizacji źródła ciepła.

W Etapie I została wybudowana instalacja biomasowa, której podstawowymi elementami są: niezależne palenisko i kocioł wodny VHB-12.5, układ odzysku spalin (ekonomizer), dedykowany dla instalacji komin wraz z elektrofiltrem oraz układ podawania paliwa z placem magazynowym. Instalacja ta została odebrana i przekazana do użytku w dniu 13.05.2020 r. To pierwsza faza głębszych działań modernizacyjnych jakie realizuje MPEC Sp. z o.o. w Łomży w zakresie źródła wytwarzania ciepła.

Miejska Spółka patrzy już w przyszłość i przed nią kolejne zadania inwestycyjne. Dzięki wybudowaniu wodnego kotła biomasowego i produkcji ekologicznego ciepła, przedsiębiorstwo uzyskało status efektywnego systemu ciepłowniczego, o które zabiega wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ugruntowanie tego statusu nastąpi po zrealizowaniu drugiego etapu działań inwestycyjnych w Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

W dniu 20.12.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie nowej inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o.o.

Działania inwestycyjne

W dniu 18.08.2020 r. nastąpiło uroczyste podpisanie w Ratuszu Miasta Łomża umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. a ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Głównymi urządzeniami nowej instalacji kogeneracyjnej będą:kocioł prowy o mocy 12,5MW wyposażony w podgrzewacz wody, turbozespół o mocy 3,2MW, ekonomizer kondensacyjny stanowiący układ odzysku ciepła, skraplacz oraz instalacja odprowadzania i oczyszczania spalin oparta o elektrofiltr i niezależny komin.

Celem bezpośrednim projektu jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii.

Wykonawca zobowiązał się zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną Ofertą z dnia 19.06.2020 r, zrealizować prace projektowe i wykonać roboty budowlane dla omawianej inwestycji w ciągu 26 miesięcy.

Koszt inwestycji wynosi 49 999 980 PLN netto, z czego 37,75 % stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Słownik pojęć

Jest to urządzenie służące do spalania biomasy– w naszym przypadku zrębki drzewnej. Palenisko składa się z: ramy podstawowej, obudowy z termiczną izolacją, ruchomego rusztu schodkowego, podajnika paliwa z zasobnikiem (bunkrem) wyposażonym w system gaszenia, systemem usuwania popiołu, kanały powietrza z wentylatorami, hydrauliczny systemem rusztu i podawania paliwa do komory spalania. Wyposażone jest ponadto także w kilka drzwiczek rewizyjnych, wizjerów dla wygodnej pracy i obsługi paleniska.

Biomasa z magazynu jest transportowana do zasobnika przy palenisku. Z zasobnika, paliwo jest dostarczane na ruszt za pomocą zgarniaczy na siłownikach hydraulicznych. Paliwo jest spalane na ruszcie, który jest podzielony (wirtualnie) na 4 strefy spalania: suszenia, utleniania, spalania i popiołu.  Na końcu rusztu znajduje się kanał ze zgarniakiem hydraulicznym, którego funkcją jest usuwanie popiołu z paleniska na zewnętrzny transporter popiołu do zasobnika popiołu. Gorące spaliny wytworzone poprzez spalenie paliwa przepływają ostatecznie z paleniska do kotła.

Jest to urządzenie które za zadanie ma odbiór energii cieplnej od przepływających gorących spalin, które powstały w wyniku spalenia biomasy i przekazanie jej wodzie krążącej w rurach kotła. Nasz kocioł będzie kotłem wodnorurkowym z obiegiem naturalnym.

Zadaniem zespołu kotłowego jest wytworzenie pary wodnej przegrzanej będącej czynnikiem roboczym turbiny parowej.

Jest to pionowy, rurowy wymiennik ciepła, będący ostatnim elementem instalacji kotłowej na drodze spalin do opuszczenia kotła. Wykonany jest z rur stalowych lub żeliwnych tworzących pęczek, w których przepływa woda. Jego zadaniem jest podgrzewanie wody zasilającej kocioł ciepłem wychodzących spalin. Zabieg ten służy podniesieniu sprawności kotła – im większą temperaturę będzie miała woda zasilająca tym mniej energii potrzeba na jej podgrzanie i przemianę fazową a co za tym idzie, spalimy dzięki temu mniej paliwa. Proces ten pozwala na wykorzystanie odpadowego ciepła zawartego w spalinach.

Jest to pionowy, rurowy wymiennik ciepła, będący ostatnim elementem instalacji kotłowej na drodze spalin do opuszczenia kotła. Wykonany jest z rur stalowych lub żeliwnych tworzących pęczek, w których przepływa woda. Jego zadaniem jest podgrzewanie wody zasilającej kocioł ciepłem wychodzących spalin. Zabieg ten służy podniesieniu sprawności kotła – im większą temperaturę będzie miała woda zasilająca tym mniej energii potrzeba na jej podgrzanie i przemianę fazową a co za tym idzie, spalimy dzięki temu mniej paliwa. Proces ten pozwala na wykorzystanie odpadowego ciepła zawartego w spalinach.

Jest wymiennikiem ciepła do którego jest kierowana para wodna po rozprężeniu w turbinie. W skraplaczu, para ulega skropleniu na powierzchniach wymiany ciepła. Pozostałością po skropleniu jest kondensat, który jest ponownie zawracany do obiegu parowego. Jako medium chłodzące jest użyta woda grzewcza z powrotu sieci ciepłowniczej – w skraplaczu ulega ona podgrzaniu do temperatury jaka jest wymagana ze względu na zapotrzebowanie miasta na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Jest to odpylacz elektrostatyczny wykorzystujący siły elektrostatyczne do oddzielania cząstek pyłu od oczyszczanego gazu – spalin. Sam proces, w uproszczeniu,  polega na tym, że siły elektryczne powstające miedzy dwoma podstawowymi elementami urządzenia czyli płytami (elektrodami) zbiorczymi a elektrodami emitującymi, pobudzają przepływające przez Elektrofiltr cząsteczki pyłu. Wzbudzone cząsteczki zaczynają dryfować do elektrody zbiorczej, w której osiadają. Oczyszczone spaliny, które pozostawiły pył na elektrodach, opuszczają Elektrofiltr i są odprowadzane do atmosfery przez komin. Efektem tego jest oczyszczenie spalin z cząstek stałych do określonych według przepisów poziomów emisji. W naszym przypadku, zgodnie z ustawowymi wymaganiami, będzie to poziom emisji pyłu wynoszący <30 mg/Nm3. Na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego, możemy jednak stwierdzić, że poziomy emisji będą znacząco niższe niż ustawowe i będą w granicach 15-20  mg/Nm3.

Jest to pionowy, płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła. Jego zadaniem jest produkcja energii cieplnej poprzez wykorzystanie resztkowego ciepła zawartego w spalinach, które kierowane są do ekonomizera po ich oczyszczeniu w Elektrofiltrze.  Ciepło to jest przekazywane wodzie powrotnej z sieci ciepłowniczej. Sama wymiana ciepła odbywa się bezpośrednio (spaliny – woda grzewcza) w ekonomizerze, bez użycia pośrednich wymienników ciepła. Za pomocą ekonomizera kondensacyjnego, w zależności od kombinacji warunków, możliwe jest uzyskanie wzrostu mocy całej instalacji rzędu 15-30% bez spalania dodatkowego paliwa.

Źródła finansowania Inwestycji

 • Udział w konkursie NFOŚiGW nr POIS/1.1.1/1/2016 dla Poddziałania 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Projekt pod nazwą „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.
inwestycja 1 dofinansowanie

Cele projektu:

 • Dywersyfikacja paliw gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne,
 • Dostosowanie procesów technologicznych Ciepłowni Miejskiej do obowiązujących i przyszłych wymogów ochrony środowiska,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez Ciepłownię Miejską, zastępując miał węglowy odnawialnym źródłem energii w postaci biomasy (biomasy leśnej),
 • Zmniejszenie kosztów spółki w zakresie opłat za uprawnienia do emisji CO2.

Główne elementy Inwestycji:

 • Kocioł wodny o mocy 12,5 MWt,
 • Palenisko z rusztem schodkowym o mocy w paliwie 14,9 MW wyposażone w zasobnik retencyjny biomasy,
 • Układ odzysku ciepła ze spalin (ekonomizer kondensacyjny) o mocy 2,4 MW,
 • Układ podawania paliwa oparty ruchomą podłogę i przenośniki zgrzebłowe paliwa,
 • Instalacja odprowadzania i oczyszczania spalin – wentylator wyciągowy, Elektrofiltr, kanały spalin, komin,
 • Instalacja rurociągów technologicznych: rurociągi wodne, układ pompowy,
 • Instalacje około-kotłowe: sprężonego powietrza, chłodzenia paleniska, hydrauliczna, odprowadzania popiołu i żużla
 • Plac składowy biomasy o powierzchni 1980m2,
 • Budynek ruchomej podłogi,
 • Instalacje i sieci sanitarne, grzewczo-wentylacyjne, elektryczne, oświetlenia, AKPiA
DCIM100MEDIADJI_0554.JPG
Kocioł 1

Kocioł wodny

 • Moc – 12,5 MW,
 • Model – VHB 12 500,
 • Typ – 3-ciągowy kocioł grzewczy wody  – pierwszy ciąg stanowi płomienica, ciągi 2 i 3 to płomieniówki

Korpus kotła jest zbudowany z sekcji wodnej oraz powierzchni grzewczych. Produkty spalania przemieszczają się wewnątrz płomieniówek, obieg wody grzewczej odbywa się po zewnętrznej stronie tych przewodów.

Palenisko 3

Palenisko

Palenisko wyposażone jest w wentylatory powietrza pierwotnego, wtórnego i wentylator recyrkulacji spalin podający spaliny do komory spalania oraz komplet czujników monitorujących proces spalania.

Posiada ono również zasobnik retencyjny z hydraulicznymi popychaczami  biomasy do paleniska. Zasobnik zapewnia 15 minutową retencję paliwa do paleniska.

Ekonomizer 1

Ekonomizer Kondensacyjny

Zadaniem Ekonomizera jest produkcja energii cieplnej poprzez wykorzystanie resztkowego ciepła zawartego w spalinach. Ciepło to jest przekazywane wodzie powrotnej z sieci ciepłowniczej. Sama wymiana ciepła odbywa się bezpośrednio (spaliny – woda grzewcza) bez użycia pośrednich wymienników ciepła.

W zależności od kombinacji warunków, możliwe jest uzyskanie wzrostu mocy całej instalacji rzędu 15-30% bez spalania dodatkowego paliwa.

Ekonomizer wyposażony jest w dedykowany układ neutralizacji kondensatu.

DCIM100MEDIADJI_0544.JPG

Układ podawania paliwa

Pierwszym elementem w układzie podawania paliwa składa jest ruchoma podłoga która jest podzielona na dwie części – jedna składa się z 4 a druga z 6 sekcji.

Powierzchnia czynna części 6 sekcyjnej wynosi 87,95 m2 a części 4 sekcyjnej 58,96 m2. Ma to pozwolić na utrzymanie retencji na ruchomej podłodze na okres 24 godzin pracy kotła.

Drugim elementem układu podawania paliwa jest zgrzebłowy przenośnik paliwa. Składa się on z trzech sekcji: poziomej (w budynku podajnika), skośnej pod kątem 45o prowadzącej do przesypu oraz ponownie poziomej od przesypu do zasobnika.

Plac składowy biomasy 2

Plac składowania biomasy

Plac składowania biomasy został wykonany jako częściowo zadaszony boks ze ścianami żelbetowymi. Ma on zapewnić retencję na okres 10 dni pracy Instalacji.

Dane liczbowe magazynu:

 • Powierzchnia zabudowy placu składowego biomasy: 2045,60 m2
 • Powierzchnia użytkowa placu składowego biomasy: 1960,50 m2
 • Szerokość: 36,90 m
 • Długość: 55,50 m
Plac składowy biomasy 2

Plac składowania biomasy

Plac składowania biomasy został wykonany jako częściowo zadaszony boks ze ścianami żelbetowymi. Ma on zapewnić retencję na okres 10 dni pracy Instalacji.

Dane liczbowe magazynu:

 • Powierzchnia zabudowy placu składowego biomasy: 2045,60 m2
 • Powierzchnia użytkowa placu składowego biomasy: 1960,50 m2
 • Szerokość: 36,90 m
 • Długość: 55,50 m
Elektrofiltr i kanały spalin
Wentylator wyciągowy spalin
Komin
Układ chłodzenia ramy paleniska
Przenośniki popiołu
Pompownia
Instalacja sprężonego powietrza
Pompy gorącego zmieszania

Efekty pracy Instalacji

Instalacja spełnia standardy emisyjne określone w Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów bez montażu dodatkowych instalacji w zakresie odazotowywania i odsiarczania.

Instalacja bez problemu pozwoliła na wypełnienie wskaźników rezultatu w zakresie produkcji energii cieplne i rocznej redukcji emisji CO2.

Co więcej, produkcja energii cieplnej z instalacji biomasowej przekroczyła 50% udziału w całkowitej energii wyprodukowanej przez Ciepłownię Miejską. Dzięki czemu instalacja energetycznego spalania MPEC Sp. z o.o. w Łomży stała się efektywna energetycznie.

Wskaźniki rezultatu

Produkcja energii cieplnej [GJ/rok]
Roczna redukcji emisji [MgCO2 /rok]

Zakładana

288 754

Rzeczywista

>350 000

Zakładana

28344,20

Rzeczywista

>34 000

O nas

EKOLOGICZNE PALIWO

Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania ciepła i jednocześnie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, w tym dwutlenku węgla, stały się możliwe dzięki zrealizowaniu w Ciepłowni Miejskiej w Łomży inwestycji wykorzystujących do produkcji ciepła i prądu energię OZE.

Czerpanie energii ze źródeł całkowicie odnawialnych (OZE)   w sektorach ciepłownictwa, chłodnictwa i transportu to kierunek wyznaczony w Dyrektywie REDII (Directive on Renewable Energy), unijnym akcie prawnym, przyjętej przez państwa  członkowskie Unii Europejskiej w 2018 roku. Przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonych i bardziej ekologicznych źródeł energii jest możliwe dzięki promowaniu i wdrażaniu stosownie do możliwości technicznych i finansowych  technologii OZE, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biogaz i biomasa.

biomasa kwiatek
Co to jest biomasa?

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378)  ustawodawca definiuje:

Art. 2
pkt.3)  biomasa
– ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów;

pkt. 5) dedykowana instalacja spalania biomasy
– instalację odnawialnego źródła energii, w której spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze;

Instalacje OZE w Ciepłowni Miejskiej spalają wyłącznie biomasę (zrębkę drzewną).

Charakterystyka biomasy leśnej i tartacznej

Biomasa leśna to paliwo wytworzone najczęściej już na powierzchniach zrębowych z drewna grubego o gorszej jakości, jak i gałęzi wraz z igliwiem i liśćmi, oraz karpiny. Jest to najczęściej zrębka tzw. „leśna” o bardzo zróżnicowanej frakcji o wilgotnościach najczęściej bliskich wilgotności własnej drewna, tzn. 40-55%. Kaloryczność tego paliwa waha się od 8,5 do 11,5 MJ/kg przy gęstości nasypowej od 280 do 360 kg/mp. Charakteryzuje się znacznym udziałem zanieczyszczeń mineralnych (do 3%) oraz tzw. części miękkich: liści, igliwia, kory, drobnych gałązek, itp. Ma to bezpośredni wpływ na małą gęstość tego paliwa, niską kaloryczność jednostkową oraz brak możliwości długotrwałego przechowywania.

Biomasa tartaczna  to biomasa powstająca na każdym z etapów obróbki drewna w przemyśle drzewnym. Jest to zarówno biomasa ze wstępnych etapów obróbki (np. odziomki pomanipulacyjne, kora, zrębki z oflisów, trociny), jak i z dalszych (np. zrzyny, łuszczka, zrębki ze zrzyny, pyły drzewne, strużyny, klocki, itp.).

Parametry fizykochemiczne typowej biomasy

Parametry biomasy

Inne parametry biomasy

W instalacjach biomasowych Ciepłowni Miejskiej w Łomży spalana jest biomasa o parametrach:

 • maksymalne wymiary zrębki 40 x 50 x 100 mm, średni wymiar zrębki 20 x 20 x 30 mm,
 • zawartość wilgoci: od 27% w okresie letnim   do   60 % w okresie zimowym,
 • zawartość popiołu: do 3 %,
 • wartość opałowa : od 7 800 kJ/kg     do   12 500 kJ/kg
 • zawartość czystej zrębki powyżej 50 %,
 • zrębki drzew mogą zawierać igliwie, liście, korę, gałęzie,
 • wymiary kawałków kory do 20 x 70 mm, długość maksymalna jednego kawałka 400 mm.
 • Wartość opałowa biomasy w stanie suchym jest zbliżona do około 18 500 kJ/kg. Rzeczywista wartość opałowa biomasy dostarczanej na plac magazynowy ciepłowni jest znacznie niższa i zależy od zawartej w niej wilgoci.
 • Wilgotność, zmienna, wpływa decydująco na ostateczną wartość opałową. Zawartość wody w paliwie jest  zależna od metod jego przygotowania. Istotny tutaj jest wpływ pory roku, wielkość opadów i miejsce oraz sposób  magazynowania u dostawcy.
 • Gęstość pozyskiwanego paliwa zależy od udziału poszczególnych frakcji.

Emisja dwutlenku węgla z procesu spalania biomasy wynosi zero, ponieważ tyle się go emituje do atmosfery, ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy. 

System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju

W przedsiębiorstwie został wdrożony System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju  zwany Systemem KZR, który ma na celu potwierdzanie, że pozyskiwana biomasa na cele energetyczne spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 3÷5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001  z dn. 11.12.2018 w sprawie promowania stosowania  energii ze źródeł odnawialnych (RED II). A to znaczy, że

…”na mocy przepisów prawa krajowego, przepisów lokalnych i/lub systemów zarządzania wdrożonych na obszarze pozyskania, biomasa pozyskiwana jest legalnie, przy zapewnieniu regeneracji i zachowania zdolności produkcyjnej lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych i gleb”…

Certyfikat SURE

Skuteczność konsekwentnie prowadzonej Polityki Odpowiedzialności Zakupowej KZR w celu promowania, wykorzystania i wprowadzania do obrotu w naszej Spółce legalnej i zrównoważonej biomasy potwierdzana jest corocznym  certyfikatem SURE  ( Sustainable Resources Verificayion Scheme GmbH).

Kliknij poniższą miniaturę, żeby zobaczyć nasz certyfikat:

Certyfikat SURE

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej

O nas

Sieć ciepłownicza

Sieć cieplna miasta Łomża zasilana jest z jednego źródła ciepła. Sieć cieplna magistralna pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym.
Zakres średnic rurociągów: DN 25 ÷ DN 600.
Pojemność zładu miejskiej sieci cieplnej wynosi 6052 m3.
Łączna długość sieci wysokich parametrów wynosi 82,198 km, w tym:

 • sieć magistralna  – 20,340 km
 • rozdzielcza – 32,895 km
 • przyłącza – 28,963 km

Sieć wykonana jest w technologii kanałowej oraz w technologii rur preizolowanych.
Sieć cieplna preizolowana o długości 64,852 km stanowi 78,9% całkowitej długości sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów.

sieciziol_lomza_Fo
394x394xwezel_basen.jpg.pagespeed.ic.z9V9P5qF4R

Węzły cieplne

W miejskim systemie ciepłowniczym pracuje 915 węzłów cieplnych. Są to węzły wymiennikowe. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewania, pracujące wyłącznie w sezonie grzewczym, w ilości 164 sztuk stanowią 18% wszystkich węzłów. Węzły ciepłownicze wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji zapewniające prawidłowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci, rozdzielanie nośnika energii cieplnej z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców oraz zapewnienie parametrów pracy instalacji odbiorczych w celu dotrzymania standardów jakościowych i warunków umownych. Rejestracja ilości dostarczonego ciepła do węzłów cieplnych następuje w urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych.
Struktura własnościowa węzłów cieplnych przedstawia się następująco:

 • węzły cieplne własne – 471 szt.
 • w tym: węzły grupowe – 29 szt.
 • węzły cieplne obce – 444 szt.

Razem węzłów pracujących w systemie jest 915 szt.

(Stan na 30.06.2023 r.)

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej

O nas

Kotłownia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Kotłownia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, uruchomiona w 2000 roku, została wybudowana z przeznaczeniem na potrzeby grzewcze i technologiczne wyłącznie kompleksu szpitalnego.

Wyposażona w cztery źródła wytwarzania ciepła spala gaz miejski GZ-50 i jest to główny strumień paliwowy instalacji. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu  kotłów w palniki dwumedialne (na obu kotłach parowych i jednym wodnym) możliwe jest spalanie paliwa ciekłego, którym jest olej opałowy, i jest to drugi, poboczny strumień paliwowy stosowany w instalacji.

Kotłownia Szpitala,  element kompleksu szpitalnego, w której  rozmieszczone są urządzenia instalacji energetycznego spalania oraz stacja uzdatniania wody (SUW) na cele kotłowe,  zlokalizowane są również na działkach szpitala, obok ujęcia wgłębnego wody podziemnej.  Do kotłowni Szpitala doprowadzona jest sieć ciepłownicza MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

Charakterystyka źródeł ciepła w kotłowni Szpitala:

Budynek kotłowni

Kotłownia szpitalna

Energia cieplna w postaci gorącej wody dostarczana jest  do budynków kompleksu Szpitala z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie i zaopatrywanie w ciepłą wodę użytkową, cele wentylacji i klimatyzacji  oraz w postaci pary dostarczane jest  do urządzeń w kuchni i wszystkich oddziałów szpitalnych na cele sterylizacji i dezynfekcji.

Łączna moc produkcyjna instalacji wynosi 14,8 MW.

Rodzaj spalanego paliwa nie wymaga stosowania procesów oczyszczania spalin i w związku z tym nie ma na obiekcie urządzeń odpylających i innych eliminujących emisje gazowe.

Hala kotłów - poziom palacza

Kotły parowe

Kotłownia szpitalna a ciepłownicza sieć miejska

Produkcja ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego

Wykorzystanie rezerw mocy

Ze względu na duże rezerwy mocy produkcyjnej w instalacji w stosunku do potrzeb Szpitala zostały przeprowadzone prace adaptacyjne w układzie technologicznym kotłowni pod kątem wprowadzania ciepła do miejskiej sieci magistralnej. Dostawa energii cieplnej do Szpitala pozostaje nadal priorytetem.

Zabieg adaptacyjny polegał na wstawieniu dodatkowych króćców Dn 300 w istniejące sprzęgło hydrauliczne, montażu dwóch wymienników sieciowych o mocy 5,75 MW każdy i wykonaniu połączeń rurowych wraz z montażem układów pomiarowych.

Sprzęgło hydrauliczne służy do wyrównywania i stabilizacji ciśnienia w układzie instalacji c.o. z instalacjami wentylacji i klimatyzacji. Jest to stały zbiornik ciśnieniowy, który oddziela hydraulicznie obieg kotła od obiegów grzewczych i pozwala zachować wymagane przepływy zarówno w kotle, jak i w obiegach grzewczych.

Sterowanie układem

Sterowanie układem cieplnym odbywa się zdalnie, z poziomu dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej w Łomży, za pomocą programowalnego sterownika zintegrowanego z programem SCADA Citect 7.50. nadzorującym prace instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży. Pobór ciepła z instalacji kotłowni gazowej jest wizualizowany w formie schematu synoptycznego kotłowni gazowej na komputerach zlokalizowanych w dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej w Łomży i Pogotowia Ciepłowniczego.

Przykładowy stan pracy układu obrazuje zrzut z ekranu zamieszczony poniżej.

Przykład pracy układu

Priorytetem MPEC Sp. z o. o. w Łomży jest produkcja energii cieplnej z kotła biomasowego. W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej ciepło dostarczane z kotłowni gazowej Szpitala do sieci magistralnej jest wstrzymane. Ten stan przedstawia poniższy wykres (02.10.2021 r., przerwa od 11:50 do 17:50, średnia temp. zewnętrzna wyniosła 11,6 ºC)

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej

O nas

Kotłownia w Czerwonym Borze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. od dnia 10.11.2021 r jest właścicielem nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 58/41 i 58/44 o łącznej powierzchni 1,0541 ha,
na których zlokalizowane są:
- kotłownia wraz z infrastrukturą i urządzeniami w postaci sieci cieplnej przesyłowej (grzewczej i ciepłej wody użytkowej) i przyłączy cieplnych,
- ujęcie wody wraz z siecią wodociągową,
- oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

INSTALACJA SPALANIA PALIW
Instalacja kotłowa w Czerwonym Borze jest eksploatowana na potrzeby grzewcze i ciepłej wody. Czynnik grzewczy o parametrach 90/70 jest przesyłany sieciami niskoparametrowymi, bezpośrednio z kotłowni, do odbiorców lokalnych tj. do budynków mieszkalnych, biurowych,  Zakładu Karnego, budynków usługowych.

Łączna moc produkcyjna instalacji –  2,4 MW

 

Charakterystyka źródeł ciepła:

Instalacja pracuje przez cały rok, 24 godziny na dobę.

MPEC Sp. z o.o. w Łomży jako eksploatujący kontynuuje prowadzoną działalność ciepłowniczą, dostawy wody i odbioru ścieków dla dotychczasowych odbiorców.

Brak na obiekcie urządzeń odpylających i innych eliminujących emisje gazowe

Studnie i oczyszczalnia

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykorzystanie wody

MPEC Sp. z o.o. w Łomży  eksploatuje ujęcie wody – dwie studnie głębinowe – o dobowym poborze  350 m3/d.. Woda trafia do odbiorców lokalnych, jak również wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne  instalacji kotłowni.

Ścieki bytowe wytwarzane przez mieszkańców Czerwonego Boru są oczyszczane w oczyszczalni ścieków  (zdjęcie obok)  i zrzucane do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 69/3 obręb Bacze Mokre, gmina Zambrów. Wielkość zrzutu ścieków bytowych wynosi  Qśr/dobę   = 350 m3/d.

Widok na oczyszczalnię

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej

Dni Otwarte w Ciepłowni Miejskiej w Łomży stały się już tradycją w naszym Przedsiębiorstwie i właśnie te kolejne odbyły się w dniach 23 i 24 października b.r.

(więcej…)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturowym Łomży.

MPEC Sp z o.o. w Łomży angażuje się w lokalne inicjatywy związane ze sportem zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim, z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturowego, a także z ochroną środowiska. Przedsiębiorstwo dofinansowuje łomżyńskie inicjatywy społeczne, a logo MPEC widoczne jest na banerach, reklamach i strojach sportowych łomżyńskich drużyn.

Przedsiębiorstwo aktywnie dofinansowuje drużyny sportowe:

 • ŁKS 1926
 • Młodzieżowy ŁKS
 • LŁKS Prefbet Śniadowo
 • Akademia Piłkarska Lider
Skip to content