Ekologiczne paliwo – biomasa

Biomasa

O nas

EKOLOGICZNE PALIWO

Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania ciepła i jednocześnie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, w tym dwutlenku węgla, stały się możliwe dzięki zrealizowaniu w Ciepłowni Miejskiej w Łomży inwestycji wykorzystujących do produkcji ciepła i prądu energię OZE.

Czerpanie energii ze źródeł całkowicie odnawialnych (OZE)   w sektorach ciepłownictwa, chłodnictwa i transportu to kierunek wyznaczony w Dyrektywie REDII (Directive on Renewable Energy), unijnym akcie prawnym, przyjętej przez państwa  członkowskie Unii Europejskiej w 2018 roku. Przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonych i bardziej ekologicznych źródeł energii jest możliwe dzięki promowaniu i wdrażaniu stosownie do możliwości technicznych i finansowych  technologii OZE, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biogaz i biomasa.

biomasa kwiatek
Co to jest biomasa?

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378)  ustawodawca definiuje:

Art. 2
pkt.3)  biomasa
– ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów;

pkt. 5) dedykowana instalacja spalania biomasy
– instalację odnawialnego źródła energii, w której spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze;

Instalacje OZE w Ciepłowni Miejskiej spalają wyłącznie biomasę (zrębkę drzewną).

Charakterystyka biomasy leśnej i tartacznej

Biomasa leśna to paliwo wytworzone najczęściej już na powierzchniach zrębowych z drewna grubego o gorszej jakości, jak i gałęzi wraz z igliwiem i liśćmi, oraz karpiny. Jest to najczęściej zrębka tzw. „leśna” o bardzo zróżnicowanej frakcji o wilgotnościach najczęściej bliskich wilgotności własnej drewna, tzn. 40-55%. Kaloryczność tego paliwa waha się od 8,5 do 11,5 MJ/kg przy gęstości nasypowej od 280 do 360 kg/mp. Charakteryzuje się znacznym udziałem zanieczyszczeń mineralnych (do 3%) oraz tzw. części miękkich: liści, igliwia, kory, drobnych gałązek, itp. Ma to bezpośredni wpływ na małą gęstość tego paliwa, niską kaloryczność jednostkową oraz brak możliwości długotrwałego przechowywania.

Biomasa tartaczna  to biomasa powstająca na każdym z etapów obróbki drewna w przemyśle drzewnym. Jest to zarówno biomasa ze wstępnych etapów obróbki (np. odziomki pomanipulacyjne, kora, zrębki z oflisów, trociny), jak i z dalszych (np. zrzyny, łuszczka, zrębki ze zrzyny, pyły drzewne, strużyny, klocki, itp.).

Parametry fizykochemiczne typowej biomasy

Parametry biomasy

Inne parametry biomasy

W instalacjach biomasowych Ciepłowni Miejskiej w Łomży spalana jest biomasa o parametrach:

  • maksymalne wymiary zrębki 40 x 50 x 100 mm, średni wymiar zrębki 20 x 20 x 30 mm,
  • zawartość wilgoci: od 27% w okresie letnim   do   60 % w okresie zimowym,
  • zawartość popiołu: do 3 %,
  • wartość opałowa : od 7 800 kJ/kg     do   12 500 kJ/kg
  • zawartość czystej zrębki powyżej 50 %,
  • zrębki drzew mogą zawierać igliwie, liście, korę, gałęzie,
  • wymiary kawałków kory do 20 x 70 mm, długość maksymalna jednego kawałka 400 mm.
  • Wartość opałowa biomasy w stanie suchym jest zbliżona do około 18 500 kJ/kg. Rzeczywista wartość opałowa biomasy dostarczanej na plac magazynowy ciepłowni jest znacznie niższa i zależy od zawartej w niej wilgoci.
  • Wilgotność, zmienna, wpływa decydująco na ostateczną wartość opałową. Zawartość wody w paliwie jest  zależna od metod jego przygotowania. Istotny tutaj jest wpływ pory roku, wielkość opadów i miejsce oraz sposób  magazynowania u dostawcy.
  • Gęstość pozyskiwanego paliwa zależy od udziału poszczególnych frakcji.

Emisja dwutlenku węgla z procesu spalania biomasy wynosi zero, ponieważ tyle się go emituje do atmosfery, ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy. 

System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju

W przedsiębiorstwie został wdrożony System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju  zwany Systemem KZR, który ma na celu potwierdzanie, że pozyskiwana biomasa na cele energetyczne spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 3÷5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001  z dn. 11.12.2018 w sprawie promowania stosowania  energii ze źródeł odnawialnych (RED II). A to znaczy, że

…”na mocy przepisów prawa krajowego, przepisów lokalnych i/lub systemów zarządzania wdrożonych na obszarze pozyskania, biomasa pozyskiwana jest legalnie, przy zapewnieniu regeneracji i zachowania zdolności produkcyjnej lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych i gleb”…

Certyfikat SURE

Skuteczność konsekwentnie prowadzonej Polityki Odpowiedzialności Zakupowej KZR w celu promowania, wykorzystania i wprowadzania do obrotu w naszej Spółce legalnej i zrównoważonej biomasy potwierdzana jest corocznym  certyfikatem SURE  ( Sustainable Resources Verificayion Scheme GmbH).

Kliknij poniższą miniaturę, żeby zobaczyć nasz certyfikat:

Certyfikat SURE

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej
Skip to content