MPEC produkuje zieloną energię elektryczną

W dniu 18.08.2020r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym, tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. a Wykonawcą, tj. ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna.

W dniu 15.12.2022r. miało miejsce podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzającego prawidłowość wykonania zamówienia i odbiór całości robót. Stanowiło to zakończenie Etapu II rozbudowy Ciepłowni Miejskiej w Łomży, a zarazem było oficjalnym przekazaniem wybudowanej instalacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

W dniu 21.10.2022r. w naszej Ciepłowni Miejskiej po raz został wyprodukowny prąd elektryczny.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, zwana też kogeneracją, to sposób na wytwarzanie energii elektrycznej, podczas którego w pożyteczny sposób wykorzystywane jest również ciepło powstające w trakcie takiego procesu. W ten sposób osiągamy bardzo dużą efektywność w wykorzystaniu zawartej w paliwie energii. Dzięki temu procesowi jednocześnie minimalizujemy straty, które powstają w tradycyjnych procesach wytwarzania energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie „ciepła odpadowego” w procesie łączonej produkcji energii elektrycznej i ciepła pozwoli zaoszczędzić nawet do 70% energii zawartej w paliwie, w odróżnieniu od procesu oddzielnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Ogólna zasada działania nowej instalacji

W kotle parowym w wyniku spalenia biomasy wytworzona jest para wodna, która wchodzi do turbiny parowej, gdzie energia zawarta w parze wodnej zostaje zamieniona na energię mechaniczną wirnika, która jest przekazywana za pomocą przekładni do generatora, w którym następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną. Energia cieplna wytworzona w kotle, która powstaje jako ciepło odpadowe, wykorzystywana jest do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania instalacji technologicznych.

Skip to content