Ciepłownia Miejska w Łomży – wytwarzanie

O nas

CIEPŁOWNIA MIEJSKA W ŁOMŻY

Ciepłownia zawodowa zlokalizowana przy ulicy Ciepłej 16 w Łomży to główne źródło produkcji i dostarczania ciepła dla potrzeb miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Łomża.

W bezpośrednim sąsiedztwie ciepłowni nie ma zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej. Najbliższa zabudowa mieszkalna, jednorodzinna,  występuje w odległości powyżej 550 m od obiektu (w kierunku północno – wschodnim), wysokie budynki mieszkalne wielokondygnacyjne znajdują się ok. 600 m w kierunku południowo – wschodnim. W odległości około 4 000 m przebiega  granica Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Od strony północnej i zachodniej  otaczają ciepłownię częściowo pola uprawne i tereny nieużytków przeznaczone pod przyszłe inwestycje. W odległości ok. 700 m w linii prostej w kierunku zachodnim przepływa rzeka Łomżyczka.

617x411xkociol.jpg.pagespeed.ic.WcjSjNmgWU

Instalacja energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży od początku swego istnienia  jest eksploatowana w celu wytwarzania ciepła  użytkowego dla odbiorców komunalnych Miasta Łomża i obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo produkowana jest energia elektryczna w układzie kogeneracyjnym, przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego. Instalacja w chwili obecnej posiada dwa opomiarowane wyprowadzenia do głównej sieci magistralnej (komora K-0), które gwarantują ciągłość w dostawie ciepła.

Poniżej znajduje się uproszczony schemat tej instalacji. Kliknij obrazek, aby powiększyć:

Instalacja energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży to trzy różne instalacje o łącznej mocy  zainstalowanej   155  MW.

Charakterystyka źródeł ciepła:

Charakterystyka źródeł ciepła

Objaśnienia:

a) moc znamionowa zgodna z obowiązującą koncesją na wytwarzanie ciepła,

b) instalacje OZE wyposażone są w układy odzysku ciepła ze spalin o wydajności:

  • instalacja K – 6   –   ekonomizer CEB 3000 o wydajności 2,4 MW
  • instalacja K – 7    –  ekonomizer model 2123 o wydajności 3,5 MW.

Wszystkie nasze kotły wyposażone są w urządzenia oczyszczania spalin:

Wszystkie kotły mogą pracować jednocześnie, w zależności od wielkości zapotrzebowania na ciepło. Źródła biomasowe pracują jako podstawowe, natomiast źródła węglowe, stanowią rezerwę i są uruchamiane zasadniczo w okresie sezonu grzewczego.

Pobór wody na potrzeby własne ( technologiczne, socjalne) odbywa się z własnego ujęcia złożonego z dwóch  studni głębinowych Nr 1 i 2 o głębokości odpowiednio 81,0 m  i  71,0 m.  Dopuszczalny dobowy średni pobór wody to 160 m3/dobę.

Ścieki technologiczne i socjalno-bytowe  odprowadzane są do  kanalizacji miejskiej.

Paliwa oraz ich strefy składowania

Charakterystyka paliw wykorzystywanych w instalacjach ciepłowni

01

węgiel kamienny w postaci miału węglowego, stosowany w instalacji węglowej

Węgiel jest dostarczany transportem kolejowym, na podstawie zawartych umów zakupu i transportu, na stację PKP Łomża, skąd jest przewożony transportem samochodowym na plac węglowy ciepłowni. Tonaż każdej dostawy jest ustalany przy pomocy wagi samochodowej  zlokalizowanej na terenie ciepłowni i każda dostawa magazynowana jest na placu opału. Instalacja do spalania miału węglowego posiada: plac składu węgla o powierzchni – 9 720 m2, plac składu odpadów paleniskowych (żużla i popiołu lotnego) o powierzchni 2 535 m2.

Parametry graniczne węgla kamiennego , zgodnie z Pozwoleniem zintegrowanym (PZ) dla instalacji węglowej

  • wartość opałowa paliwa węglowego –  20 000 kJ/kg,
  • zawartość popiołu w paliwie –  22,0 %,
  • zawartość siarki w paliwie –  0,85 %.

02

biomasa w postaci zrębki drzewnej, stosowana w instalacjach biomasowych

Biomasa jest dostarczana przez dostawców na teren ciepłowni transportem samochodowym i składowana na placu magazynowym biomasy, częściowo zadaszonym,  o powierzchni użytkowej 1 960,50 m2. Tonaż każdej dostawy jest ustalany przy pomocy wagi samochodowej  zlokalizowanej na terenie ciepłowni.

Parametry graniczne biomasy, zgodnie z PZ dla instalacji OZE:

  • wartość opałowa paliwa biomasowego – 6,36 MJ/kg  –  przy wilgotności 60 %,
  • zawartość popiołu w paliwie – 3,5 %.

Paliwo biomasowe spełnia kryteria Zrównoważonego Rozwoju potwierdzane certyfikatem, wielkość emisji „bioC” ustala się w oparciu o Plan Monitorowania wersja 7.

Plac składu węgla i magazyn biomasy

Aktualności

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. zatrudni Głównego Księgowego. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: WYMAGANIA: OFERUJEMY: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z ofertą pracy na adres e-mail spółki: sekretariat@mpec.lom.pl.  Aplikacja powinna zawierać klauzulę o poufności danych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na […]

Czytaj więcej

TEIR/PU/06/2024

Dostawa węzłów cieplnych do budynków na terenie miasta Łomża.

Czytaj więcej

TEIR/PU/05/2024

Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ciepłowni Miejskiej w Łomży zlokalizowanej w Łomży na ul. Ciepłej 16. 

Czytaj więcej
Skip to content