Kotłownia w Czerwonym Borze

Kotłownia w Czerwonym Borze - MPEC Łomża

O nas

Kotłownia w Czerwonym Borze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. od dnia 10.11.2021 r jest właścicielem nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 58/41 i 58/44 o łącznej powierzchni 1,0541 ha,
na których zlokalizowane są:
- kotłownia wraz z infrastrukturą i urządzeniami w postaci sieci cieplnej przesyłowej (grzewczej i ciepłej wody użytkowej) i przyłączy cieplnych,
- ujęcie wody wraz z siecią wodociągową,
- oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

INSTALACJA SPALANIA PALIW
Instalacja kotłowa w Czerwonym Borze jest eksploatowana na potrzeby grzewcze i ciepłej wody. Czynnik grzewczy o parametrach 90/70 jest przesyłany sieciami niskoparametrowymi, bezpośrednio z kotłowni, do odbiorców lokalnych tj. do budynków mieszkalnych, biurowych,  Zakładu Karnego, budynków usługowych.

Łączna moc produkcyjna instalacji –  2,4 MW

 

Charakterystyka źródeł ciepła:

Instalacja pracuje przez cały rok, 24 godziny na dobę.

MPEC Sp. z o.o. w Łomży jako eksploatujący kontynuuje prowadzoną działalność ciepłowniczą, dostawy wody i odbioru ścieków dla dotychczasowych odbiorców.

Brak na obiekcie urządzeń odpylających i innych eliminujących emisje gazowe

Studnie i oczyszczalnia

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykorzystanie wody

MPEC Sp. z o.o. w Łomży  eksploatuje ujęcie wody – dwie studnie głębinowe – o dobowym poborze  350 m3/d.. Woda trafia do odbiorców lokalnych, jak również wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne  instalacji kotłowni.

Ścieki bytowe wytwarzane przez mieszkańców Czerwonego Boru są oczyszczane w oczyszczalni ścieków  (zdjęcie obok)  i zrzucane do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 69/3 obręb Bacze Mokre, gmina Zambrów. Wielkość zrzutu ścieków bytowych wynosi  Qśr/dobę   = 350 m3/d.

Widok na oczyszczalnię

Aktualności

TEIR/PU/03/2024

Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze

Czytaj więcej

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Czytaj więcej
Skip to content